Preventivní strategie školy a preventivní program

na ZŠ T.G.Masaryka

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Zpracovaly: Mgr. Radmila Holušová – metodik prevence 2.st

Mgr. Eva Staňková – metodik prevence  1.st

Obsah

Obsah___________________________________________________________________2

1. Úvod_________________________________________________________________ 4

2. Popis současného stavu problematiky_______________________________________ 4

    2.1 Charakteristika školy_________________________________________________ 4

    2.2 Analýza současného stavu_____________________________________________5

3. Strategie – dlouhodobé cíle programu_______________________________________5

4. Vymezení cílové skupiny_______________________________________________________5

     4.1 Cílová skupina žáci________________________________________________________5

    4.2 Cílová skupina učitelé______________________________________________________ 6

    4.3 Cílová skupina rodiče_______________________________________________________6

5. Koordinace preventivních aktivit na škole, školní poradenské pracoviště__________________6

6. Vlastní program______________________________________________________ 7

      6.1 Obsahové vymezení oblastí dle věku žáků________________________________8

      6.2 Metody a formy práce________________________________________________10

      6.3 Třídnické hodiny___________________________________________________ 11

      6.4 Volnočasové aktivity________________________________________________ 11

      6.5 Aktivity školy, žákovské rada, projekty__________________________________12

  6.6 Trvalé aktivity______________________________________________________12

7.   Spolupráce s ostatními organizacemi _______________________________________13

8. Vzdělávání pedagogů____________________________________________________ 14

9. Poradenské činnosti______________________________________________________15

10. Spolupráce s rodiči_____________________________________________________ 16

11. Strategie prevence kázeňských přestupků a jejich řešení_________________________16

   11.1  V případě vyšetřovaní šikany____________________________________________16

   11.2  V případě vyšetřování kyberšikany_________ ______________________________17

   11. 3 V případě vyšetřování záškoláctví________________________________________19

   11. 4 Postup v případě, že žák přijde do školy pod vlivem alkoholu__________________20

   11.5  Postup při podezření na držení cigaretových výrobků nebo jiné návykové    látky____________________________________________________________________21

   11.6 Postup při udělování výchovných opatření_________________________________22

   11.7 Při udělování trestu se řídíme dvěma zásadami______________________________22

12. Financování aktivit MPP_________________________________________________22

13. Hodnocení (evaluace) aktivit a sledování jejich efektivity_______________________22

14. Závěr________________________________________________________________23

 1. Úvod

Jedním z hlavních úkolů základní školy je zabezpečit zdravé a bezpečné školní prostředí , které bude vyhovovat rozvoji každého žáka. V minulých letech se nám osvědčilo zaměřovat se na práci s klimatem třídy, a proto jsme rozhodnuti pokračovat v tomto zaměření. Je nutno mít zpracovaný program, ve kterém budou jasně definovány nejen cíle, ale i strategie, jak toho dosáhnout.

Tento program popisuje a vymezuje tyto činnosti školy jako prevence rizikového chování žáků, fungování školního poradenského pracoviště, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vztahů a koučinku.

Tento program vychází z níže uvedených dokumentů:

 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14514/2000-51(již byl zrušen, ale zůstává jako inspirace)
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018, Praha 2013,

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů, 

č.   j. 21 291/2010 – 28,

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování 

ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT- 22294/2013-1 v aktualizovaném znění ze   

září

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských      poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

2. Popis současného stavu problematiky

2.1 Charakteristika školy

Zřizovatelem naší školy je statutární město Opava. Vzděláváme se podle školního vzdělávacího programu „ Ten umí to a ten zase tohle…“. Naše škola čítá 530 žáků. Celý 1. stupeň a školní družina je umístěna v budovách na ulici Mírová 33 a 35 a 2. stupeň v budově  na Riegrova 13. 

Na naší škole jsou kromě běžných tříd i třídy specializované na výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Do těchto tříd jsou zařazovány děti nejen s poruchami učení, ale je u mnohých také diagnostikován terén ADHD. Jsme připraveni vzdělávat i mimořádně nadané žáky, kteří se mají možnost zapojit do různých soutěží a olympiád.

      2.2 Analýza současného stavu

K analýze současného stavu na škole v jednotlivých oblastech prevence budou použity formy dotazníků a interaktivních her, budeme vycházet z pozorování pedagogů a rozhovorů s žáky v rámci třídnických hodin. 

3. Strategie – dlouhodobé cíle programu

 • diagnostika a nastavení klimatu v 6. třídách
 • realizovat kvalitní odbornou podporu žákům s podpůrnými opatřeními
 • zlepšování vztahů mezi třídními kolektivy
 • vytvořit kvalitní vztahy mezi pedagogy a žáky
 • zajistit pedagogům potřebnou literaturu
 • vytvořit pro všechny příjemnou tvůrčí atmosféru ve škole

Hlavní úkoly našeho programu vycházejí z cílů stanovených v platných dokumentech.

4. Vymezení cílové skupiny

4.1 Cílová skupina žáci

Cílem našeho programu pro žáky je vytvářet a upevňovat morální hodnoty, zvyšovat sociální kompetenci dětí a mládeže a rozvíjet dovednosti, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona a tak formovat jejich postoj ke zdravému životnímu stylu jako zásadní životní hodnotě a zvyšovat tak jejich odolnost vůči rizikovému chování. Cílem je tedy dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku.

4.2 Cílová skupina učitelé

Chceme takto vytvořit dlouhodobý, komplexní primární preventivní program, do kterého bude zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz bude položen na práci pedagogů v třídnických hodinách, informovanost žáků v hodinách OV, RV, Ch,  Př, apod. rovněž i na širokou nabídku volnočasových aktivit (školní družina, školní klub, kroužky). Cílem bude také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, výchovou vlastním příkladem a k vzájemné informovanosti o chování žáků. 

4.3 Cílová skupina rodiče

Našim cílem je také zapojit rodiče do chodu školy (pomoc při organizování různých akcí, SRPDŠ…), získat důvěru, rozvíjet vztah škola – rodič – žák, navázat spolupráci při řešení vzdělávacích a výchovných problémů.

5. Koordinace preventivních aktivit na škole, školní poradenské pracoviště

Realizace programu: celoročně

Školní poradenské pracoviště: vedoucí ŠPP  Mgr. Tomáš Osadník

 • výchovný poradce I. stupeň: Mgr. Lenka Smolková 

smolkova@zstgm.opava.cz  tel. 778 713 945

 • výchovný poradce II. stupeň: Mgr. Tomáš Osadník

osadnik@zstgm.opava.cz     tel. 773 770 709

 • metodik prevence II. stupeň Mgr. Radmila Holušová

holusova@zstgm.opava.cz

 • metodik prevence I. stupeň Mgr. Eva Staňková

stankova@zstgm.opava.cz

 • vedení školy  – ředitel školy Mgr. Aleš Moravec

reditel@zstgm.opava.cz  tel. 731 461 571

 • zástupkyně Mgr. Eva Staňková

                                                          zastupce@zstgm.opava.cz tel. 739 009 231

 • zástupkyně Ing. Marie Provázková

                                                          provazkova@zstgm.opava.cz  tel. 731 483 427


Na naší škole je ve sboru celkem 6 kvalifikovaných speciálních pedagogů, 10 dyslektických asistentů, 5 asistentů pedagoga .

6. Vlastní program

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole. Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů. Cílem snažení na naší škole je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ukazovat jim možnosti smysluplného využití volného času, spolupracovat s rodiči a navázat na všechny osvědčené aktivity, které již na škole fungují.

Za základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu považujeme:

1. Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání

2. Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

3. Vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty

4. Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů

      Program bude realizován ve výuce jednotlivých předmětů, v třídnických hodinách, volnočasových aktivitách a akcích školy; dále při spolupráci s družební školou v Ratiboři a ostatními státními i nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí. 

6. 1. Obsahové vymezení oblastí dle věku žáků

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:  občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodověda, biologie, vlastivěda, český jazyk, prvouka, výtvarná výchova a výtvarné soutěže, tělesná výchova, chemie. Důraz je kladen nejen na složku vědomostní, ale i dovednostní a postojovou.

To, co mají žáci v jednotlivých ročnících zvládnout je charakterizováno takto:

1. -3. ročník (prvouka, český jazyk…)

 1. žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků
 2. znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 3. znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
 4. mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
 5. mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů (přiměřené jejich věku)

3. -5. ročník (prvouka, přírodověda, informatika, český jazyk, vlastivěda)

 1. žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 2. znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl
 3. podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
 4. znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog
 5. umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc (Linka bezpečí)
 6. umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
 7. umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
 8. ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
 9. mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování aj.), je protiprávní
 10. znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

6. -9. ročník (přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občanství, …)

 1. žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám
 2. znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
 3. znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
 4. umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
 5. znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
 6. znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
 7. uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
 8. umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální
 9. umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 10. umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
 11. ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
 12. znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
 13. ví, že zneužívání dětí je trestné
 14. umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek
 15. je schopen objasnit destruktivní účinky kofeinu a energetických nápojů na organismus člověka
 16. ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
 17. bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
 18. dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
 19. odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

6. 2. Metody a formy práce


V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány další metody,   které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově. Některé používané metody práce:

 1. výklad (informace)
 2. samostatná práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata, referáty, informace z tisku, odborné literatury, internetu)
 3. besedy (s učitelem, pozvanými odborníky), diskuse
 4. sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobů odmítání nabídky drog, komunikace 
 5. simulační hry
 6. brainstorming
 7. projektové vyučování
 8. relaxační techniky
 9. individuální, párová a skupinová práce ve třídě

6. 3. Třídnické hodiny

      Důležitou součástí působení na žáky budou představovat třídnické hodiny. Tyto se musí stát součástí výuky, nikoli mimořádnou událostí. Třídnické hodiny budou zařazovány minimálně jedenkrát měsíčně. Náplní třídnických hodin budou organizační záležitosti, diskuse o potřebách žáků, návrhy, připomínky, hodnocení přípravy na vyučování, vztahů ve třídě – dodržování třídnických pravidel, která si každá třída vytvořila na začátku školního roku.

Každá třída bude mít svou vlastní schránku důvěry, jednotlivé vzkazy a připomínky bude řešit přednostně třídní učitel spolu s žáky, problematické případy budou konzultovány s kompetentní osobou. Do třídnických hodin budou zařazovány rovněž hry a aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj žáků.

6. 4. Volnočasové aktivity

Školní družina (ŠD), Školní klub  (ŠK), zájmové kroužky

Organickou součástí působení na žáky ve škole je školní družina a školní klub. V době bezprostředně po vyučování mají zejména relaxační charakter. Pro mnoho dětí je ovšem i hlavní náplní volného odpoledne. Žáci se většinou zapojují do odpolední zájmové činnosti, mohou si vybrat z řady nabízených kroužků ( výtvarný, keramický, sportovní, pěvecký, taneční, dramatický, kroužek vaření, kopané, flétny, aerobiku, badmintonu, geocatching). Klub i družina již tradičně pořádají vystoupení pro rodiče, pro seniory v domovech důchodců, drakiády, maškarní karneval, rej čarodějnic, valentýnskou diskotéku, soutěže, hry. Účinná je spolupráce družiny a školního klubu – starší žáci chystají programy pro menší žáky, pomáhají s organizací, spolupracují.  ŠD a ŠK zajišťují také dozor nad žáky ve volných hodinách.

V tomto školním roce mohou žáci trávit svůj volný čas také v kroužku deskových her, čtenářském kroužku nebo v kroužku robotiky.

6. 5 Aktivity školy, žákovská rada, projekty

Ve škole pracuje žákovská rada, která je složena vždy ze dvou zástupců třídy od 6. do 9. ročníku. Rada se schází každý týden a jejím cílem je spolupracovat při akcích školy, nabízí možnost vyjádřit se k provozu školy, prosazovat své nápady…Žákovská rada každoročně pořádá zábavná odpoledne pro děti z vesnických škol, pro děti z mateřských škol, mikulášskou nadílku pro děti z prvního stupně, Den učitelů apod. Další částí programu jsou plánované akce a projektové dny doplňující výuku, upevňující vztahy mezi žáky i třídami. Zařazujeme také akce pro rodiče a s rodiči, např. Zahradní slavnost, vánoční dílny… Termíny a zodpovědnost za zajištění akce je upřesněno měsíčním plánem. 

     6.6       Trvalé aktivity:

Práce s oblastní metodičkou prevence Mgr. Lucii Šimečkovou zaměřená na třídu a třídní kolektiv.

Přípravná odpoledne pro budoucí prvňáčky

Zábavná dopoledne pro mateřské školy

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd

Akce Střediska volného času

Exkurze – Technické služby Opava

Návštěva Slezského muzea v Opavě

Návštěvy Slezského divadla v Opavě

Návštěva Planetária v Ostravě 

Návštěva ZOO Ostrava 

Recitační soutěž na 1. stupni

Plavecký výcvik

Dopravní výchova

Akce ke Dni Země

Sportovní soutěže (in-line bruslení, běh žáků i učitelů), 

Vědomostní soutěže ( Logická olympiáda, Pangea, programování, robotika…)

Výtvarné soutěže

Výstavy v rámci festivalu Bezručova Opava, Další Břehy

Den dětí

Vystoupení žáků pro rodiče – vánoční Betlém, Den matek

Den otevřených dveří – ukázkové hodiny pro rodiče

Vánoční dílničky s živým Betlémem

Zahradní slavnost 

Pravidelné návštěvy Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Festival dokumentárních filmů „Jeden svět na školách“ 

Filmová a divadelní představení

Škola v přírodě (ŠVP) 

Tematicky zaměřené výlety

Akce školní družiny a školního klubu – Rej strašidel, drakiáda, karneval, sběr starého papíru, výstavky prací, soutěže, kroužky, vystoupení pro rodiče, dopravní výchova

Přednášky a besedy 

Projektové dny

Ekologická vycházka – Naučná stezka Hvozdnice

Informa – informace o studiu na středních školách a učilištích pro vycházející žáky

Pokračování ve sponzorství tygra usurijského

Lyžařský výchovně-vzdělávací kurz (LVVZ)

Akce v rámci práce se třídou 

7. Spolupráce s ostatními organizacemi

     Dle možností bude využíváno odborníků ze zainteresovaných institucí pro besedy a přednášky s žáky. Jedná se o tyto instituce:

 • Pedagogicko – psychologická poradna, oblastní metodička prevence Mgr. Lucie Šimečková
 • Moravskoslezský kraj  – krajská metodička prevence Mgr. Andrea Matějková
 • Městská policie Opava – seznámení s činností, pravomocemi, strážníkem pro oblast v okolí naší školy 
 • Policie ČR Opava
 • Hasičský záchranný sbor MSK
 • Eurotopia Opava
 • ELIM  Opava
 • Poradna pro primární prevenci Ostrava (Mgr. Velička)

     Soustavně funguje spolupráce s:

– odbor sociálních věcí MMO

– Středisko výchovné péče (Mgr. Hana Eleková, Mgr. Veronika Wranová)

– Úřad práce Opava

– OSPOD

V případě nutnosti je možno kontaktovat tyto organizace a pracoviště:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  www.msmt.cz

Linka bezpečí  www.linkabezpeci.cz  tel.116 111

Krizové centrum Elim Opava  www.elimopava.cz  

Krizové centrum Pod slunečníkem www.podslunecnikem.cz

Klinika adiktologie   www.adiktologie.cz

8. Vzdělávání pedagogů

Školní poradenské pracoviště spolupracuje s oblastním metodikem prevence Mgr. Lucií Šimečkovou, zúčastňuje se seminářů a konferencí z oblasti prevence rizikového chování a zdravého životního stylu, předává nezbytné informace a poznatky ostatním pedagogům; koordinuje plnění MMP.

     Ostatní vzdělávání pedagogů realizujeme přes KVIC Nový Jičín – odloučené pracoviště Opava. V rámci DVPP nabízí dostatečný výběr programů, které je možno v prevenci využít. Pedagogové si vybírají semináře týkající se jejich předmětů, ale i vzdělávání o komunikaci jak s žáky tak rodiči, trénink sociálních dovedností, práci s hyperaktivními, neklidnými, případně agresivními dětmi atd. Na škole vytvořena knihovnička prevence a videotéka. Obojí jsou průběžně doplňovány a jsou přístupné všem pedagogům. Pravidelně odebíráme časopisy Prevence a Závislosti a my.

     Pět pedagogů absolvovalo 150-ti hodinový výcvik „Management sociální práce se žáky základní školy“ pořádaným Ostravskou univerzitou. Tři absolvovali na FF UP Olomouc specializační studium „Školní speciální pedagog“, 7 pedagogů „Minimalizaci šikany“ – 80 hodin.   

V loňském roce dokončili dva pedagogové specializační studium  – Výchovné poradenství a Prevence sociálně patologických jevů.          

9. Poradenská činnost

     Škola je také poradenským pracovištěm pro žáky a rodiče i pedagogy. Doporučuje a zajišťuje kontakty rodičům a dětem, kteří potřebují odbornou pomoc. Konzultuje s rodiči vhodné postupy při řešení problémů. 

     Na preventivní nástěnce máme uvedeny kontakty na veškeré spolupracující subjekty. Na webu školy jsou uvedeny emailové a telefonické kontakty na všechny pedagogy pracující v Školním poradenském pracovišti, včetně Preventivní strategie školy a preventivního programu školy a dalších dokumentů.

10. Spolupráce s rodiči

     Jedním z důležitých kroků pro zajištění efektivity programu je informovanost rodičů žáků. Ta je zajištěna cestou třídních schůzek, případně individuálních pohovorů, spolupráci se SRPDŠ (finanční a materiální výpomoc při školních aktivitách v rámci MPP) a školskou radou. Samotní rodiče žáků se mohou zúčastnit řady aktivit realizovaných v rámci MPP. Rodiče každý rok pomáhají při přípravě občerstvení na Den otevřených dveří, Zahradní slavnosti, případně se podílejí sponzorskými dary.

     Pro další období budeme pracovat na tom, abychom zvýšili motivaci a zájem rodičů o prospěch a chování dětí a více spolupracovali s pedagogy. Nechceme s rodiči komunikovat jen „když se něco děje“, ale rádi bychom problémům předcházeli nebo je řešili již v začátku.

11. Strategie prevence kázeňských přestupků a jejich řešení

     Základním dokumentem naší školy je školní řád. Jsou v něm vymezena práva a povinnosti žáků, rodičů i pedagogů. Ve školním řádu je ošetřena i problematika rizikového chování dětí. Podle platných vyhlášek a metodických pokynů jsou vypracovány postupy při řešení šikany, záškoláctví, kouření, požívání alkoholických i jiných návykových látek. S tímto byli prokazatelně seznámeni žáci, rodiče i pedagogové.

11. 1. V případě vyšetřování šikany 

 1. Prvotní informace 
 • zachovat klid, poděkovat za informaci
 • kontaktovat TU, ŠPP-ŠMP nebo VP, vedení školy
 • chraňte zdroj informací a svědky
 1. Odhad závažnosti situace, monitoring situace
 • Členové ŠPP navrhují strategii řešení
 1. Rozhovor se svědky situace
 • najít svědky, chránit je, navodit atmosféru bezpečí 
 • je nutno utajit vyšetřování
 • otázky na svědky: kde se šikana děje

                                kdo je do ní zapojen

                                jak často

                                jak dlouho

                                počet agresorů a jejich jména

                                počet obětí

                                jména dalších svědků

 1.  Ochrana oběti
 • citlivý přístup a empatie, bezpečné prostředí, čas a klid
 • zvýšení dohledu nad třídou
 • neprodlené informování ostatních pracovníků školy
 • nikdy nekonfrontujeme oběť s agresorem
 1. Rozhovor s rodiči oběti
 • vždy se zápisem a s podpisy, nejlépe s jedním ze členů ŠPP
 1. Rozhovor s agresorem
 • nutno přizvat ŠPP, nejlépe i vedení školy, provést zápis s podpisy
 • stručně sdělit konkrétní chování agresora
 • rozhodnutí o udělení výchovného opatření vedením školy
 1. Výchovná komise s rodiči agresory
 • písemné vyzvání k návštěvě školy
 • stručně, jasně sdělit projevy chování agresora
 • provést zápis s podpisy a informací o udělení výchovného opatření
 • v případě potřeby předat kontakty na PPP, SVP, klinické psychology
 1. Práce se třídou
 • sdělit závěry vyšetřování, postoj školy, znovu ujasnit pravidla třídy
 1. Třídní schůzky/ schůzka s rodiči oběti

Kontakty: 

PPP Opava Rybí trh 177/8, Opava                                  Dětský psychiatr 

Tel: 553 62 27 68                                                                 MUDr. Dana Skřontová

Mgr. Lucie Šimečková (OMP)                                            Tel: 553 71 18 81

Tel: 733 16 48 32                                                                 MUDr. Kateřina Černeková

                                                                                                Tel: 777 90 94 50

SVP Opava Hradecká 16, Opava                                  

Mgr. Hana Eleková

Tel: 777 03 08 53

Klinický psycholog Opava

Mgr. Marie Müllerová 

Tel: 607 20 30 71

PhDr. Alice Strossová

Tel: 608 73 31 58

PhDr. Helena Khulová

Tel: 553 62 37 91

11. 2. V případě vyšetřování kyberšikany 

 1. Informace o kyberšikaně na škole
 • chráníme zdroj informací
 • vyrozumění členů ŠPP a koordinátora ICT
 1. Ochrana oběti
 • doporučení oběti, aby nadále nekomunikovala s kyberagresorem     
 • nemazat důkazy  
 1. Zajištění důkazů
 • zajištění všech důkazů
 • blokace telefonního čísla kyberagresora
 • kontaktovat poskytovatele mobilních služeb, sociálních sítí
 1. Odhalení agresora
 • pokud je agresor žák školy, zvážíme další strategii a výchovná opatření
 • pokud je agresor cizí nebo se děje mimo kompetence školy, kontaktujeme PČR
 1. Rozhovory s rodiči
 • rozhovory zvlášť s podpisy a vždy se členy ŠPP
 • informace rodičům o možnosti kontaktovat PČR
 1. Výsledky šetření ve škole a opatření školy
 • udělení výchovných opatření a postoj školy ke kyberšikaně
 • zásady bezpečného užívání virtuálního světa, zvážit realizaci preventivních programů

Kontakty: 

ICT koordinátor

Mgr. Libuše Kovářová, Bc. David Mikoška

kovarova@zstgm.opava.cz

Policie ČR 

158

Obvodní oddělení Policie ČR Opava

Vaškovo náměstí 10

Tel: 974 737 651

11. 3. V případě vyšetřování záškoláctví

 1. Absence do 10 neomluvených hodin
 • TU informuje ŠPP, vedení školy a zákonné zástupce 
 • projednání výchovného opatření – důtka ředitele školy
 1. Absence do 25 neomluvených hodin
 • TU informuje ŠPP, vedení školy
 • písemně vyzvat rodiče k jednání na výchovné komisi
 • provést zápis s podpisy všech
 • návrh výchovného opatření – snížený stupeň z chování
 1. Absence nad 25 neomluvených hodin
 • TU svolá schůzi ŠPP a vedení školy
 • písemně pozvat rodiče na výchovnou komisi, zápis, podpisy, návrh výchovného opatření (snížená známka z chování)
 • vedení školy oznamuje tuto skutečnost na přestupkové oddělení Magistrátu města Opava

V případě dalšího pokračování tohoto rizikového projevu chování a při podezření na spáchání trestného činu, kontaktuje ředitel Policii ČR, případně Okresní státní zastupitelství. 

Policie ČR                                                                         Okresní státní zastupitelství Opava

158                                                                                     Lidická 23

Obvodní oddělení Policie ČR Opava                           Tel: 553 607 611       

Vaškovo náměstí 10

Tel: 974 737 651

Odbor vnitřních věcí – oddělení přestupků                            

Krnovská 71B

Tel: 553 756 630

11. 4   Postup v případě, že žák přijde do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové   látky :

1. Odebrání alkoholického nápoje a přivolání pomoci – vedení, člen ŠPP

2. Vyhodnocení stavu žáka a jeho stupně závažnosti. V případě podezření na zhoršený

     zdravotní stav, neprodleně voláme záchrannou službu na lince 155. V tomto případě

      vyrozumíme zákonného zástupce.

3.  Pokud žák nevykazuje zhoršený zdravotní stav, přesto nemůže v podnapilém stavu 

      setrvávat ve škole, okamžitě vyrozumíme zákonného zástupce, který si přijde 

      dítě ve škole vyzvednout. 

4.Sepsání zápisu o porušení školního řádu. S podpisy zúčastněných pracovníků školy.

5.Předání informace o události třídnímu učiteli, všem členům ŠPP, případně vedení školy, 

     pokud nebyli přítomni předchozím krokům

6.Svolání výchovné komise se zákonnými zástupci žáka k projednání výchovného opatření.

Kontakty: 

Záchranná služba

155

11. 5   Postup při podezření na držení cigaretových výrobků či jiných návykových látek

1. Odebereme cigaretu, elektronickou cigaretu či jinou návykovou látku. 

 2. Uložíme ji do kanceláře ŠPP a opatříme ji jménem žáka a datem nálezu.

 3. Informujeme třídního učitele žáka a člena ŠPP, nejlépe ŠMP a vedení školy.

 4. Z celé události vytvoříme zápis se všemi podpisy zúčastněných.

 5.  Třídní učitel podá informace zákonným zástupcům žáka a sdělí jim, která výchovná 

       opatření se škola rozhodla žákovi udělit.

6. Pokud se situace opakuje, zákonný zástupce nesjedná nápravu, či dokonce víme, že

     sám rodič dítěti tabákové výrobky či jiné návykové látky podává, můžeme se v tomto případě obrátit na OSPOD nebo Policii ČR, zde by se už mohlo jednat o podezření ze spáchání trestného činu.          

 Kontakty: 

Policie ČR                                                                         

158                                                                                     

Obvodní oddělení Policie ČR Opava                               

Vaškovo náměstí 10

Tel: 974 737 651

OSPOD Opava

Odbor sociálních věcí

Krnovská 71C

Tel: 553 756 716

11. 6. Postup při udělování výchovných opatření

     Bude vyvěšen ve třídách, bude zdůrazněno, že se jedná o rámcový dokument – přestupky budou hodnoceny případ od případu.

11. 7. Při udělování trestu se řídíme dvěma zásadami :

 1. Celá záležitost má být trestem co nejrychleji „vyřízena“ a nemá se dítěti připomínat. (Tím spíše si ji má pamatovat a pečlivě zaznamenat pedagog).
 2. Odsuzujeme čin, nikoliv dítě. Naopak, na každém provinilci se snažíme najít to nejpozitivnější, na co můžeme navázat.

Každá sankce, kterou použijeme, musí být provinilci, jeho rodičům i kolektivu třídy jasně vysvětlena. Jen tak může být pedagogicky účinná.

12. Financování aktivit MPP

Průběžně bude sledován a vyhodnocován grantový kalendář pro čerpání finančních prostředků z mimoškolního rozpočtu. 

13.     Hodnocení (evaluace) aktivit a sledování jejich efektivity

Jednotlivé části programu budou pravidelně sledovány, vyhodnocovány čtvrtletně na pedagogických radách, jednou ročně písemně (součást výroční zprávy školy). 

Dosaženou efektivitu lze účinně sledovat vyhodnocováním zpětné vazby po uskutečněných akcích, slohovými a výtvarnými pracemi žáků, mapováním zájmu žáků o nabízené akce, individuální pohovory se žáky apod. Rovněž budou využívány dotazníky B3 pro zjištění klimatu třídy. Cenné budou pro nás informace, které získáme o uskutečněných akcích od rodičů. 

14.  Závěr

Tento program vychází z činností, které se osvědčily v minulosti. Nově se zaměříme na intenzivnější práci s klimatem třídy, vymezení pozice třídního učitele a jeho pravomocí. 

Příloha č. 1 – Krizový plán

Příloha č. 2 – Program proti šikanování

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den