Pro prvňáčky

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na
základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro
děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se
role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky
i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů,
mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo
jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak
výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je
nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim
přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je
velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat
  své tělo, být samostatné v sebeobsluze
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá
  míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se
  pohybuje bezpečně)
  svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si
  tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě,
  požívá ubrousek)
  zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje
  a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po
  sobě)
  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22
  zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené
  místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit
  své chování
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  zvládá odloučení od rodičů
  vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit
  přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  je si vědomé zodpovědnosti za své chování
  dodržuje dohodnutá pravidla
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní
  dovednosti
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů,
  slov, předložek aj.)
  rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor,
  a respektuje jeho pravidla
  pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo
  písmenem)
  používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22
  spolupracuje ve skupině
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
  orientaci
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami
  a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá
  papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje,
  v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník,
  obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde
  se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost,
  tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
  složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
  rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých
  hudebních nástrojů)
  rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
  sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
  najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22
  rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky
  s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
  postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
  reaguje správně na světelné a akustické signály
 2. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
  a orientovat se v elementárních matematických pojmech
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na
  prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
  orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet
  prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
  porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků
  (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
  rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
  rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
  třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin
  podle barvy, tvaru, velikosti)
  přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
  chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace,
  slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
  rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně,
  dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např.
  dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
 3. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
  záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
  „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti,
  které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22
  záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto
  po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
  pamatuje si říkadla, básničky, písničky
  přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá
  k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
  postupuje podle pokynů
  pracuje samostatně
 4. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně
  vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat,
  omluvit se)
  navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla
  bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
  nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
  je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá,
  rozděluje a mění si role)
  zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje,
  přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
  vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
  ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány
  pokyny, je srozuměno se jimi řídit
  k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky,
  pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
  je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se,
  pomoci mladším)
 5. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22
  pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či
  hudební představení
  zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické
  zahrady, statku, farmy apod.
  je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí,
  slavností, sportovních akcí
  svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo
  zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
  zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
  zná celou řadu písní, básní a říkadel
  zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na
  bubínku)
  vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na
  lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
 6. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v
  praktickém životě
  Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém
  okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se
  obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např.
  dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co
  potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a
  čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se
  starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře,
  v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými
  lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu
  jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí
  pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové
  rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,
  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22
  7
  k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších
  živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické
  přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se
  bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období,
  látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání
  s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk,
  kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o
  rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti
  (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí
  (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje
  základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné
  signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den