Krizový plán školy

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Krizový plán obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace, které mohou ve škole nastat. Tyto postupy jsou závazné pro každého pracovníka školy.

Ublížení na zdraví

 • izolovat agresora a oběť (přítomný učitel, TU )
 • poskytnutí první pomoci (přítomný učitel)
 • volat záchranku ( přítomný učitel, TU )
 • informovat rodiče (TU )
 • zapsat záznam o úrazu (přítomný učitel) 

Krádeže

 • pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného ( MP, TU )
 • ohlásit na místní oddělení policie (MP)
 • informovat zákonného zástupce (TU)
 • žák je sankcionován podle školního řádu

Vandalismus

 • ve školním řádu je uvedeno, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti
 • vyhotovit záznam o události (MP)

Návykové látky (obecně)

 • Patří sem alkohol, tabák, omamné látky
 • Konzumace není protiprávní (i pro mladší 18-ti let), je považována pouze za nebezpečné chování; takové dítě má nárok na pomoc orgánu soc.-právní ochrany dítěte
 • Navádění k užívání a prodej dětem pod 18 let je přestupek nebo trestný čin
 • Ve školním řádu je vymezen zákaz užívání ve škole i nošení těchto látek do školy 
 • Žáci byli ve škole seznámeni s riziky užívání 

Tabákové výrobky

 • Pokud je žák přistižen při konzumaci nebo držení, pracovník školy mu výrobek odebere.
 • Informuje TU a metodika prevence.
 • Metodik prevence sepíše stručný záznam a vyrozumí vedení školy.
 • TU informuje zákonného zástupce.
 • V případě opakovaného užívání vyrozumí MP orgán soc.-právní ochrany.
 • Žák je sankcionován podle školního řádu.

Alkohol

 • Pokud je žák přistižen při konzumaci nebo držení, pracovník školy mu alkohol odebere.
 • Pokud je žák alkoholem ohrožen na zdraví, pracovník školy neprodleně přivolá lékařskou pomoc, pak teprve informuje zákonného zástupce.
 • Jestliže nehrozí akutní nebezpečí, pracovník školy informuje TU a metodika prevence.
 • TU informuje zákonného zástupce.
 • O situaci je sepsán záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, zdroj alkoholu). Zápisu a rozhovoru se žákem se zúčastní metodik prevence, vedení školy a zákonný zástupce.
 • Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, škola vyrozumí zákonného zástupce, aby si jej vyzvedl.
 • Škola informuje žáka i rodiče o možnostech odborné pomoci (MP).
 • V případě opakovaného užívání vyrozumí škola orgán soc.-právní ochrany (MP).
 • Žák je sankcionován podle školního řádu.
 • Pracovník školy může provést u žáka dechovou zkoušku na alkohol pouze na základě předem získaného souhlasu zák. zástupce.
 • Obdobný postup volí pracovník školy i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu.
 • Pokud pracovník školy najde ve škole alkohol, uvědomí vedení školy a uloží u něj alkohol jako případný důkaz.
 • Metodik prevence sepíše stručný záznam.

OPL

 • Pokud je žák přistižen při konzumaci nebo držení, pracovník školy mu látku odebere.
 • Pokud je žák ohrožen na zdraví, pracovník školy neprodleně přivolá lékařskou pomoc, předá jim látku k urychlení léčby, pak teprve informuje zákonného zástupce.
 • Jestliže nehrozí akutní nebezpečí, učitel informuje vedení školy a zajistí vyjádření žáka, informuje o situaci zákonné zástupce a orgán soc.-právní ochrany.
 • Pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování, škola vyrozumí zákonného zástupce, aby si jej vyzvedl, jestliže zákonný zástupce není dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany.
 • O situaci je sepsán záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, zdroj alkoholu). Zápisu a rozhovoru se žákem se zúčastní metodik prevence, vedení školy a zákonný zástupce.
 • Škola informuje žáka i zákonné zástupce o možnostech odborné pomoci.
 • Žák je sankcionován podle školního řádu.
 • Pracovník školy může provést u žáka test na OPL pouze na základě předem získaného souhlasu zák. zástupce.
 • Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL (může být kvalifikována jako trestný čin, množství nerozhoduje), nahlásí skutečnost vedení školy a to informuje místně příslušné oddělení Policie ČR a zákonného zástupce žáka
 • Pokud pracovník školy najde ve škole látku, kterou považuje za OPL, uvědomí vedení školy, za přítomnosti dalšího pracovníka uloží látku do obálky (datum, čas a místo nálezu), zalepenou obálku s razítkem školy a podpisem schová do trezoru. Vyrozumí Policii ČR.
 • Pokud má pracovník školy podezření, že žák má OPL u sebe, bezodkladně vyrozumí Policii ČR a zákonného zástupce. Žáka izoluje od ostatních a do příjezdu Policie je nutné mít ho pod dohledem. Učitel neprovádí prohlídku žáka nebo jeho věcí.

Šikana

Samostatný dokument Program proti šikanování

Záškoláctví

Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají; řádně omlouvat svou neúčast ve vyučování, ostatních povinných akcích školy a kroužcích, do kterých se závazně přihlásili.

Způsob omlouvání žáků z vyučování:

1) V případě, že se žák nemůže vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele o uvolnění písemně v žákovské knížce.

2) Každá nepřítomnost žáků musí být rodiči oznámena do 3 dnů telefonicky, osobně nebo písemně (příjmeníTU@zstgm.opava.cz). 

3) Každou nepřítomnost musí současně omluvit rodič písemně do žákovské knížky a žák ji předkládá třídnímu učiteli hned první den příchodu do školy, nejpozději však do tří dnů. 

4) Omluvenky z tělesné výchovy 

– omezení po nemoci: rodič omlouvá písemně do žákovské knížky 

– na začátku školního roku je nutno doložit lékařským potvrzením žádost o osvobození nebo   omezení z některých činností v TV.

5) Při absenci žáka z důvodu rodinné dovolené, žádá o uvolnění zákonný zástupce ředitele školy.

6) Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru. Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis. Pokud neomluvená nepřítomnost přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o zanedbání školní docházky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku následuje hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR.

Rasismus

 • V případě zjištění rasového, či xenofobního útoku zajistí TU okamžitě bezpečnost případné oběti. 
 • Zklidnění situace ve třídě, snaží se pozitivně působit na spolužáky. 
 • Bezodkladně oznámí skutečnost zákonným zástupcům agresora i oběti.
 • Informuje PČR dle závažnosti situace.  
 • Přestupek je hodnocen dle školního řádu.

Poruchy příjmu potravy

 • Po zjištění problému citlivě pracujeme s žákem, uklidníme situaci. 
 • Informujeme zákonné zástupce a nabídneme kontakt na příslušné odborné pracoviště. 
 • V případě zahájení léčby, se škola snaží vyjít vstříc žákovi uzpůsobením výukového programu.

Sebepoškozování

 • Kontaktujeme oběť a zjistíme rozsah nebezpečí. V případě vážného zranění voláme záchrannou službu, informujeme zákonné zástupce postiženého žáka.
 • Zákonným zástupcům je doporučena odborná pomoc lékařů, SVP, školního psychologa, dětského psychologa. 

V Opavě 1. 9. 2015

Mgr. Aleš Moravec

ředitel školy 

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den