Charakteristika školy

Základní škola T. G. Masaryka je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Její současná podoba je výsledkem sloučení dvou opavských základních škol, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Mírová. Na prvním stupni jsou zpravidla dvě třídy v ročníku, na druhém stupni je obvykle po třech třídách v ročníku. Kapacita školy je 930 žáků. Výuka probíhá ve čtyřech budovách na ulicích Riegrova a Mírová v klidné části Opavy v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy, což je důležité především pro žáky dojíždějící z městských částí Opavy a z okolních vesnic. V budovách na ulici Mírová jsou umístěny třídy prvního stupně a družina, v budovách na Riegrově ulici třídy druhého stupně a školní klub.

Obě původní hlavní budovy mají mnohaletou školní tradici. Škola disponuje školním hřištěm, zařazeným do projektu Otevřená hřiště, a rozsáhlou upravenou zahradou sloužící žákům prvního stupně. Obě budovy jsou vybaveny tělocvičnami, počítačovými třídami, jazykovými učebnami, třídami s interaktivními tabulemi a dataprojektory, cvičnými kuchyněmi, dílnami, výtvarnými třídami s keramickou pecí a tiskařským lisem, odbornými učebnami pro výuku přírodovědných předmětů a ekozahradami. V obou budovách je také výdejna obědů s jídelnou. Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni a neustále se modernizuje.

Škola se zaměřuje na rozvíjení talentu a nadání všech žáků a díky odborné vzdělanosti pedagogického sboru jsme schopni pracovat jak s žáky výjimečnými, tak s těmi, kteří potřebují zvýšenou pedagogickou podporu proto, aby vzdělávání úspěšně zvládli. Žákům nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit. Naši žáci v posledních letech dosahují významných regionálních, republikových i mezinárodních úspěchů. Jsme škola spolupracující s Mensou, máme zřízen klub pro nadané děti. Do vlastního školního vzdělávacího programu jsme také zařadili výuku anglického jazyka formou hry již od 1. ročníku a začínáme zavádět metodu CLIL na I. i II. stupni.

Dlouhodobě se také zaměřuje na programování a robotiku, a to již od první třídy.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den