Moderní vyučování

ákladní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace realizuje projekt Moderní vyučování, který je spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu je modernizace odborných učeben (učebna přírodopisu, jazyková učebna a dílny) za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory, přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.Výsledkem projektu budou tři zmodernizované učebny, a to konkrétně:

1) učebna přírodopisu – bude pořízen zejména nový nábytek, nové pomůcky, tabule pro interaktivní systém včetně příslušného interaktivního dataprojektoru a ozvučení,
2) jazyková učebna – bude pořízena zejména nová katedra, tabule pro interaktivní systém včetně příslušného interaktivního dataprojektoru a ozvučení, jazyková laboratoř,
3) dílny – bude pořízeno nové nářadí.

Výsledkem projektu bude rovněž zajištění konektivity v prostorách školy, pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu k podpořeným učebnám, v areálu školy dojde k výsadbě drobné zeleně.

Realizací projektu dojde např. ke:

a) zkvalitnění vzdělávání pro účely navazujícího vzdělávání ve vazbě na potřeby uvést do souladu nabídku a poptávku na regionálním trhu práce (žáci díky kvalitnějšímu vzdělávání budou mít do budoucna vyšší šanci na lepší uplatnění na trhu práce, což je samozřejmě přínosné i pro zaměstnavatele, kteří budou moci snadněji obsadit volná pracovní místa);
b) zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků či technických a řemeslných oborech u všech cílových skupin projektu, zvýšení motivace k vyšší intenzitě a aktivitě při vzdělávání.
c) pozitivním přínosům a dopadům na jednotlivé cílové skupiny projektu;
d) k odstranění překážky v podobě možnosti využívat prostory základní školy bezbariérovým způsobem.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den