Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a poslední zpracované změny zákona č. 32/2008 Sb.,

s dnem účinností 1. 3. 2009

Zaměstnanci školy určeni ředitelem školy k poskytování informací, 

přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace

Jméno   Telefon Funkce Rozsah  zmocnění

Mgr. Aleš Moravec    731 461 571 ředitel školy bez omezení

Ing. Marie Provázková   739 009 231 statutární zástupce ŘŠ bez omezení

Mgr. Eva Staňková   731 483 427 zástupce ŘŠ pro I. stupeň informace o provozu 2. st.,

Jana Tancíková   732 466 127 vedoucí vych. ŠD, ŠK informace o provozu ŠD a ŠK

Mgr. Lenka Smolková   778 713 944 výchovný poradce informace k poskytování odborné péče

Mgr. Tomáš Osadník   773 770 709 výchovný poradce informace k poskytování odborné péče

Mgr. Petra Černínová   778 713 943 školní spec. pedagog informace k poskytování odborné péče 

Radmila Caletková   739 476 196 ekonomka školy informace k ekonomické oblasti

Postup při vyřizování žádostí:

Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy. Nelze žádat anonymně.

Žádost je vyřízena, pokud žadateli:

 • byla poskytnuta ústní informace, se kterou žadatel souhlasí
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení
 • bylo umožněno nahlédnutí do spisu
 • bylo umožněno pořídit kopii požadovaného materiálu

Důležité informace jsou pravidelně aktualizovány na www.zstgm.opava.cz .

Lhůty pro vyřizování žádostí:

Písemná žádost se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.

Lhůtu lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací
 • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti

Omezení a neposkytnutí informace:

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a  personálním otázkám školy
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí

Odvolání:

Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:

Ředitel školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Administrativní úkonJednotkaÚhrada
Kopie dokumentu do velikosti A4 – jednostranněstránka2,- Kč
Kopie dokumentu do velikosti A4 – oboustrannělist3,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – jednostranněstránka4,- Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – oboustranně list6,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, jednobarevně stránka2,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, jednobarevnělist3,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, vícebarevně stránka5,- Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, vícebarevnělist10,-Kč
Předání dat a údajů na CDCD80,-Kč

.

Zpracování a vyhledání informace

 • do 30 minut 75,- Kč
 • nad 30 min a za každou započatou hodinu 150,- Kč
 • Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací a to v hotovosti.
 • Zájemce o informace provede platbu v kanceláři školy proti vystavenému příjmovému dokladu.
   

V Opavě 1. 9. 2022 Mgr. Aleš Moravec ředitel školy

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den