Plán EVVO 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí. Je významným předpokladem udržitelného rozvoje a podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. 

Environmentální výchova je na naší škole začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma na 1. i 2. stupni v rámci ŠVP.

Hlavní cíle: 
vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí

 • zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících se životním prostředím
 • vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy
 • poskytovat žákům znalosti, dovednosti a návyky související s  ochranou

            životního prostředí

 • vést žáky i zaměstnance školy k trvale udržitelnému myšlení

Činnosti realizované ve školním roce:
– sestavení plánu EVVO na aktuální školní rok 

– pravidelné schůzky ekotýmu (jednou za čtvrtletí)

– projednání nabídek různých organizací k výuce EVVO na škole

odpovědnost: koordinátor EVVO, ekotým

termín: září 

2. – připomenutí si s žáky významná ekologická data v kalendáři

  např.: 22. 3. den vody

1. 4. den ptactva

7. 4. světový den zdraví

22. 4. den země

5. 6. světový den životního prostředí

22. 9. den bez aut

4. 10. evropský den zvířat

20. 10. den stromů

odpovědnost: koordinátor EVVO, učitelé

3. – vytváření podmínek pro zlepšení systému při  třídění odpadů  vybavení prostorů   školy nádobami na papír a plasty

– třídění odpadů do správných nádob

– dodržování čistoty a úhlednosti školního prostředí

– péče o zeleň uvnitř školy

– vedení k šetření energií ve škole

odpovědnost: koordinátor EVVO, ekotým, vedení školy, správní zaměstnanci

termín: průběžně

4. – zapojení do soutěží s ekologickou tématikou (ZOO, biologická, chemická, 

  zeměpisná olympiáda)

– zapojení do soutěží související s nakládáním s odpady (sběr papíru, hliníku…)

odpovědnost: ekotým, učitelé daných předmětů

termín: průběžně

5. – vytváření podmínek pro spolupráci s institucemi zabývající se EVVO

– lesní pedagogika pro 1. stupeň

odpovědnost:  ekotým, učitelé 1. st., vedení školy

termín:  průběžně

6. – zařazování do vyučování  PČ ,VV, volitelných předmětů práci s přírodními a 

  recyklovatelnými materiály, využití PET lahví a jiných odpadů

odpovědnost: vyučující daných předmětů

termín: průběžně

7. – využití vycházek, školních výletů a exkurzí k rozšiřování poznatků  o přírodě a   ekologii

odpovědnost: všichni učitelé, vedení školy

termín: průběžně

8. využití školní zahrady pro EVVO:

 • poznávání druhů dřevin- altán- názorná ukázka druhů dřevin
 • rozvoj sluchového vnímání, vnímání tónů přírody- hudební xylofon
 • vnímání přírody hmatem- stezka bosých nohou
 • kooperační aktivity skupin- kláda pro herní aktivity
 • ukázka fungování ekologické likvidace organického odpadu- kompost
 • vysvětlení problematiky odpadů- hřbitov odpadků
 • seznámení s léčivými bylinami a jejich využitím- bylinková zahrádka
 • pozorování a měření meteorologických jevů- meteostanice
 • sledování stáří stromů a struktury kmene- strom pamětník
 • interaktivní hádanky k různým prvkům areálu
 • poznávání našich běžných druhů ptáků- krmítka a ptačí budky
 • péče o ptáčky v zimním období, přikrmování- krmítka a ptačí budky
 • péče o zeleň na školní zahradě

odpovědnost: ekotým , vyučující, vedení školy

termín: celý školní rok

9. vymezení vzdělávacích tématických celků:

Máme rádi zvířata: 

Prostřednictvím jednotícího tématu- fauny- se žáci seznamují se zajímavostmi z říše zvířat. Načerpané poznatky využijí v praktických problémových úkolech.

celkový výstup: – návštěva ZOO

– informační plakát o vybraném živočišném druhu v angličtině – dramatizace bajek pro děti 1. stupně

odpovědnost: koordinátor EVVO, vyučující 6. ročníků

termín:  průběžně

Voda:

Žáci se seznamují s vodou jako s nezbytnou součástí lidského života, její silou, riziky s ní spojenými i o nutnosti pečovat o ni. Na vodu je pohlíženo jako na motiv uměleckého tvoření. Práce s vodou je zaměřena ve velké míře na praktických činnostech.

celkový výstup: – výstava žákovských prací

– praktické činnosti ve třídě i v terénu

– exkurze v ČOV

odpovědnost: koordinátor EVVO, vyučující 8. ročníků

termín:  průběžně

10. prezentace aktivit školy týkající se školní zahrady a akcí školy se zaměřením na EVVO

odpovědnost: koordinátor EVVO, ekotým, tvůrce webových stránek školy

 11. zapojení do ekoprojektů „72 hodin aneb ruku na to“ a „Ukliďme si Česko“

odpovědnost: koordinátor EVVO

termín: říjen, duben 

12.  zapojení do ekologických akcí pořádaných Magistrátem města Opava, např.

Den stromů, Den Země a podobně

odpovědnost: koordinátor EVVO, ekotým

  Vypracovali: Jaroslava Gabrielová, Martin Laryš

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den