Školní řád

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy ŠKOLNÍ ŘÁD.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

A. Žáci a žákyně ( dále „žáci“)

1. Žáci mají právo:

 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
 2. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat      v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
 6. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

2. Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád, řády odborných učeben, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví   a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

3. Žáci se ve škole chovají slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbají pokynů všech zaměstnanců školy. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.      

4. Žáci se účastní vyučování podle rozvrhu hodin, účastní se rovněž činností organizovaných školou. 

5. Účast ve vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se žák může vždy ke konci pololetí.      

6. Žáci jsou připraveni na vyučování, používají učebnice a školní potřeby dle pokynů učitele/ky (dále „učitel“), zachází s nimi šetrně.

7. Žáci udržují čistotu a pořádek ve třídě i v dalších prostorách školy, chrání majetek před poškozením.      

8. Během vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování, zejména ve volné hodině mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, žáci mohou opustit budovu školy. V prostorách školy žáci zůstávají s vědomím vyučujících a pod jejich dohledem (např. školní klub).     

9. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. zneužívání omamných, psychotropních a návykových látek)

10. Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.

11. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žáci bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

12. Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví                  a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, žáci nosí do školy pouze na vlastní zodpovědnost. V případě výuky tělesné výchovy žáci odevzdají veškeré cenné předměty na místo určené pedagogem. Větší finanční hotovost (placení LVK, ozdravných pobytů, školních výletů, apod.) žáci odevzdají ihned po příchodu do školy třídnímu učiteli (v jeho nepřítomnosti kterémukoli vyučujícímu), který tuto finanční hotovost uloží v uzamykatelné skříňce.

13. Jakékoli používání mobilních telefonů (včetně fotografování, kalkulačky,…) je ve vyučování zakázáno. Během vyučování mají žáci mobilní telefony vypnuty a uloženy v aktovce (batohu…).

14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům či pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu.

15. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

 1. napomenutí třídního učitele
 2. důtku třídního učitele
 3. důtku ředitele školy.

Tuto skutečnost oznámí třídní učitel neprodleně prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená ji do dokumentace školy.

16. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č 561/2004 § 31 odst. 3. 

Dopustí-li se žák jednání podle odst. 3 §31 zákona č. 561/2004, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

B. Zákonní zástupci žáků

1. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na

a) svobodnou volnu školy pro své dítě

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

e) vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona

f) informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

g) volit a být voleni do školské rady,

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,

j) kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů souhlas, který  poskytl škole pro účely zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a to vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních  materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžných chodem školy, 

k) právo na přístup ke vše údajům, které škole poskytli, právo na jejich opravu, 

l) právo na informace o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.                

2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni :

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání  žáka
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
 5. oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost  žáka, a také oznamovat změny v těchto údajích.

3. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po návratu žáka do školy doloží důvod nepřítomnosti v omluvném listu, v žákovské knížce nebo prostřednictvím portálu Škola OnLine. Omluvenku předloží žák (zákonný zástupce žáka) třídnímu učiteli ihned po návratu do školy (nejpozději do 3 kalendářních dnů). 

Při podezření na krytí záškoláctví nebo nedodržení lhůty pro omluvení si třídní učitel může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení.

Při plánované nepřítomnosti (např. rodinná rekreace) škola předem vyžaduje od zákonných zástupců písemné omluvení absence.

4. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je na 2. stupni možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží před opuštěním školy třídnímu učiteli (v době jeho nepřítomnosti jinému učiteli), není-li vyzvednut zákonným zástupcem osobně. Na 1. stupni je nutné, aby si žáka osobně vyzvedl zákonný zástupce nebo další osoba odpovědná za výchovu.

5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

II. Práva a povinnosti  pedagogických pracovníků 

A. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) volit a být voleni do školské rady,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

B. Povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník je povinen:

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

II. Provoz a vnitřní režim školy      

A. Režim činnosti ve škole 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování zařazené na dřívější dobu začíná v 7:00 hodin. Vyučování probíhá podle následujícího časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek:       

1. hodina   8:00 –   8:45         6. hodina 12:50 – 13:35

2. hodina   9:00 –   9:45         7. hodina 13:40 – 14:25

3. hodina  10:00 – 10:45        8. hodina 14:30 – 15:15

4. hodina  11:00 – 11:45        9. hodina 15:20 – 16:05

5. hodina  12:00 – 12:45        

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele může být zkrácená na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. Zákonní zástupci jsou o změně délky přestávky i pravidlech pobytu žáků ve škole prokazatelně informováni.

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin. Žákům je umožněn vstup 20 minut před začátkem dopoledního i odpoledního vyučování.

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se bezdůvodně nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.      

4. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci.

5. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

6. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

7. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu na daném patře školy. Za příznivého počasí mohou být velké přestávky určeny k pobytu žáků mimo budovu školy.

8. Za pobyt žáka ve školní družině platí zákonní zástupci žáka poplatek. Jeho výši zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy.

B. Režim při akcích mimo školu


1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo areál školy zajišťuje škola minimálně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i nepedagogický pracovník. 

2. Při výchovně vzdělávacích činnostech konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti  a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání (kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání) zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 20 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.

4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

5. Pro školní výlety, lyžařské kursy, školy v přírodě a výuku plavání platí zvláštní směrnice zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.      

6. Výuky plavání, lyžařského výcviku a školy v přírodě se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 

Základní plavecká výuka se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 hodin celkem v průběhu 1.stupně.

7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení. 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.   

2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.       

3. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a v odborných učebnách dodržují žáci bezpečnostní předpisy a řídí se řády odborných učeben. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před prázdninami.

4. V průběhu vyučování není školní budova volně přístupná. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Všichni zaměstnanci školy a žáci jsou povinni hlásit vedení školy cizí osoby, která se pohybují ve škole bez doprovodu známé dospělé osoby. Žákům je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby bez vědomí zaměstnance školy. Všichni zaměstnanci školy a žáci jsou povinni zkontrolovat dovření dveří při opuštění budovy školy.

5. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz:

 • vnášení a konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek
 • kouření
 • používání vlastních elektrických spotřebičů
 • manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači a otevřeným ohněm 
 • otevírání oken v době přestávek
 • vyhazování jakýchkoli předmětů z oken
 • ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně na stolech, ve skříních ve třídě,  

v kabinetech apod.     

6. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. 

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání žáků a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Jsou povinni poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

8. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní žáky odvádí do šaten.

9. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, popřípadě nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

10. Pedagogičtí zaměstnanci informují v případě náhlého onemocnění nebo poranění žáka bez zbytečných průtahů zákonného zástupce žáka.

Úraz žáka ihned nahlásí zaměstnanec vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů. Ošetření                a vyplnění záznamů v knize úrazů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první. Zaměstnanci školy poskytnou žákovi při úrazu první pomoc, popř. zajistí ošetření žáka lékařem. Žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené (zmocněné) osoby zákonným zástupcem.

11. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

12. Škola vykonává nad žáky povinný dohled v době dané rozvrhem hodin a při aktivitách souvisejících s činností školy. Rozvrh dohledů stanoví zástupce ředitele školy. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. U každého poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR.

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, uchování větší finanční hotovosti u třídního učitele apod.

3. Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice opatřené schvalovací doložkou MŠMT. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí samostatné části školního řádu.

Závěrečná ustanovení

1. Školní řád nabývá platnosti dne 30. 8. 2022.

2. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.

3. Zaměstnanci školy jsou s tímto školním řádem prokazatelně seznamování na pedagogické radě 

před zahájením školního roku, na provozní poradě správních zaměstnanců.

4. Žáci školy jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni na začátku školního roku.  Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.

5. Zákonným zástupcům žáků je školní řád zpřístupněn v žákovských knížkách, na webových stránkách školy a informačních nástěnkách.

V Opavě dne 30. 8. 2022                                          

Mgr. Aleš Moravec

ředitel školy

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den