Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Složení Školního poradenského pracoviště
 Vedení školy
    Mgr. Aleš Moravec
    Mgr. Eva Staňková
    Ing. Marie Provázková
 Metodici prevence
    Mgr. Eva Staňková
    Mgr. Radmila Holušová
 Výchovní poradci
    Mgr. Lenka Smolková
    Mgr. Tomáš Osadník
 Speciální pedagog
    Mgr. Petra Černínová

Co nabízíme:
 – péči o nadané a mimořádně nadané žáky
 – poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s výukovými obtížemi, pro  žáky s SPCh
 – kariérové poradenství
 – konzultace pro rodiče i žáky
 – konzultace pro pedagogy
 – zprostředkování odborné péče
 – spolupráce s PPP, SPC
 – zajišťování procesu inkluze
 – práci s klimaty tříd  – zajištění bezpečného prostředí pro žáky
    – adaptační kurzy pro žáky 6. tříd
    – programy a zážitkové semináře v rámci prevence rizikového chování
    – poradenství pro rodiče, pomoc při řešení výukových a výchovných problémů žáků,     zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
    – podpora činnosti Žákovské rady
    – spolupráce a jednání s institucemi – Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Odbor sociálně-právní ochrany dětí…

Náplň práce členů ŠPP:
Školní metodik prevence – Mgr. Eva Staňková (1. st.), Mgr. Radmila Holušová (2. st.)
 – poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů
 – nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 – navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí
 – mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení

Výchovný poradce – Mgr. Lenka Smolková (1. st.), Mgr. Tomáš Osadník (2. st.)
 – koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 – ve spolupráci s PPP a SPC zajišťuje průběh inkluze žáků s SPU
 – podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání (kariérové poradenství)
 – zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ

K dalším činnostem školního speciálního pedagoga patří:
 – spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ
 – diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 – poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 – systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 – podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 – konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 – koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)


Konzultační hodiny výchovného poradce
Mgr. Tomáš Osadník
Dle domluvy e-mailem: osadnik@zstgm.opava.cz nebo po předchozí telefonické domluvě: 773 77 07 09

Mgr. Lenka Smolková

Dle domluvy e-mailem: smolkova@zstgm.opava.cz nebo po předchozí telefonické domluvě: 778 71 39 45

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den