Školní dokumenty

Koncepce rozvoje školy

Úvod       Při vytváření koncepce dalšího rozvoje školy je třeba vycházet ze stávající situace školy a z reálných možností jejího dalšího rozvoje. Tato koncepce počítá se spolupráci s rodiči a veřejností a zdůrazňuje nutnost rozvíjení pozitivních vztahů v pedagogickém sboru. Škola chce i nadále  poskytovat žákům a rodičům v mnoha nadstandardní služby. Vize školy...

Více

Plán EVVO 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je chápána jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí. Je významným předpokladem udržitelného rozvoje a podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje.  Environmentální výchova je na naší škole začleňována do...

Více

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a poslední zpracované změny zákona č. 32/2008 Sb., s dnem účinností 1. 3. 2009 Zaměstnanci školy určeni ředitelem školy k poskytování informací,  přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace Jméno   Telefon Funkce Rozsah  zmocnění Mgr. Aleš Moravec    731 461 571 ředitel školy bez omezení...

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  Obecná ustanovení 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) jsou součástí školního řádu. 2. Hodnocení žáků upravuje: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném zněnívyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění vyhláška...

Více

Provozní řád

Obecná ustanovení 1. Na  základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165, zákona 561/2004 Sb.,  o  předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a na základě odstavce 2 ) § 7 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky ...

Více

Školní řád

Obecná ustanovení Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy A....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

SVP-s-IT-od-2022-konecneStáhnout

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelnyStáhnout

Více

ŠVP školního klubu

SVP-klubStáhnout

Více

Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Smernice-o-ochrane-oznamovateluStáhnout

Více

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den