Školní psycholog

Mgr. Petra Hudečková

Setkání se školním psychologem lze sjednat přes speciálního pedagoga Mgr. Petru Černínovou nebo přes třídního učitele.


Konzultaci je možné v případě potřeby realizovat i online formou. Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům či jiným zákonným zástupcům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní psycholog vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a veškeré informace, které při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Služby školního psychologa jsou poskytovány pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy bezplatně a informace, které jsou během nich získány, jsou považovány za důvěrné. O konkrétním obsahu individuálních konzultací s dítětem, rodiči či s jinými zákonnými zástupci nemůže být bez Vašeho souhlasu informován ani pedagog školy. Zákonní zástupci udělují Individuální informovaný souhlas k činnosti školního psychologa v případě opakovaných individuálních konzultací s dítětem. Pokud by se rodiče či jiní zákonní zástupci rozhodli Individuální informovaný souhlas k činnosti školního psychologa neudělit, nemá školní psycholog právo žákovi individuální konzultace poskytovat. Individuální informovaný souhlas platí po celou dobu školní docházky a je možné jej kdykoliv odvolat i udělit.

Kdy je tu pro mne školní psycholog?
Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den