Základní škola

 Jsme klasická základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. V současnosti vzděláváme 530 žáků. Naše škola se zaměřuje na vzdělávání jak nadaných žáků tak i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které máme zřízeny speciální třídy. Jako jediná škola v Moravskoslezském kraji máme tyto třídy i na vyšším stupni.

Pravidelně nabízíme testování IQ – co 2 roky.

Velký důraz klademe na výuku jazyků. Anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy. Dlouhodobě podporujeme také na jazykové vzdělávání našich pedagogických pracovníků. Od první třídy zavádíme do výuky prvky metody CLIL – jedná se o integrovanou výuku školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka – angličtiny. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Vzhledem k náročnosti této metody jsme zvolili pozvolné nasazování do výuky, tak, aby žáci, učitelé i rodiče měli možnost si na nový styl práce zvyknut. Nicméně již nyní s prvky CLILu vyučuje 11 vyučujících naší školy, a to jak na prvním, tak na druhém stupni. Vzhledem k velkému potenciálu, který v této metodě vidíme, hodláme v rozvoji pokračovat.

      V prvních třídách vyučujeme splývavým čtením Sfumato. Tato metoda umožňuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností a hned od počátku děti čtou s porozuměním.

      Netradiční a moderní postupy (např. Abaku, CLIL, Sfumato, …), neustálé sebevzdělávání učitelů, výuka zaměřená na názornost a zážitky, učitelé, kteří jsou zvyklí vést hodinu podle individuálních schopností žáků – to jsou způsoby, které pomáhají všem žákům zažít ve výuce radost a úspěch.

     Základní škola T.G.Masaryka je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Její současná podoba je výsledkem sloučení dvou opavských základních škol, ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Mírová. Kapacita školy je 930 žáků. Výuka probíhá ve čtyřech budovách na ulicích Riegrova a Mírová v klidné části Opavy. V budovách na ulici Mírová jsou umístěny třídy prvního stupně a školní družina, v budovách na Riegrově ulici třídy druhého stupně a školní klub.

     Obě původní hlavní budovy mají mnohaletou školní tradici. Škola disponuje školním hřištěm zařazeným do projektu Otevřená hřiště a rozsáhlou upravenou zahradou sloužící žákům prvního stupně a pobytu dětí v rámci školní družiny. Od dubna 2012 je na ulici Mírová otevřena Ekozahrada zde. V budově na Riegrově ulici je tělocvična, obě budovy jsou vybaveny počítačovými třídami, jazykovými učebnami, třídami s interaktivními tabulemi a dataprojektory, cvičnými kuchyněmi, dílnami, výtvarnými třídami s keramickou pecí a tiskařským lisem. V obou budovách je také výdejna obědů s jídelnou.

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den