Provozní řád

Obecná ustanovení

1. Na  základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165, zákona 561/2004 Sb.,  o  předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a na základě odstavce 2 ) § 7 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky      č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých.

2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

3. Údaje o zařízení

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Riegrova 13

746 01 Opava

553 616 592

731 461 571

info@zstgm.opava.cz

IČO: 47813300

Ředitel:                  Mgr. Aleš Moravec

Zástupce ředitele I I.st.: Ing. Marie Provázková – statutární zástupce

Zástupce ředitele I.st.:  Mgr. Eva Staňková

Typ školy:       Základní škola kapacita 930 žáků

                        Školní družina kapacita 210 žáků

                        Školní klub kapacita   70 žáků

                        Školní jídelna- výdejna kapacita jídel 

Právní forma: příspěvková organizace

I. Režim dne

Dojíždění dětí

Maximální vzdálenost: 20 km

Druh dopravy: autobus, vlak

Čas prvního příjezdu: 6.30 hodin

Čas posledního odjezdu: 16.30 hodin

Dojíždí žáci zvláště do dyslektických tříd.

Školní družina

Do školní družiny mohou být zapsáni žáci 1. –  5. ročníku.

Celkem využívá ŠD asi 210 dětí, tj. 100 % kapacity

Ranní družina: 6.00   –  8.00 hodin

Odpolední družina: 11.40 – 16.30 hodin

Pobyt venku: po obědě 1 – 2 hodiny

další pobyt po ukončení práce v zájmových kroužcích

Školní klub

Činnost pro žáky 6. – 9. ročníků

Pondělí  11.45-14.45

Úterý 11.45-15.45

Středa 11.45-14.45

Čtvrtek 12.45-14.45

Pátek 13.00-15.00

Střídání činností – sportovní, výtvarné, dramatické.

Vyučování
Začátek vyučování: 8.00 hodin ( výjimečně TV v 7.05 hodin)

Ukončení vyučování: 1. stupeň: 11.45 – 12.40 hodin

              po odpoledním vyučování  14.20

2. stupeň: 12.40 – 13:35 hodin

po odpoledním vyučování nejpozději 16.05

Vyučovací hodina: délka trvání – 45 minut

způsob výuky – tradiční

v dyslektických třídách spec.výuka

Přestávky: malé přestávky – 5 minut

velké přestávky – 15 minut, jsou zařazeny po1.,2., 3., a 4. vyuč. hodině, žáci tráví tuto přestávku i na školní zahradě přestávka oběd – 30 minut

II. Zásobování vodou

1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. Ve škole je nainstalován nápojový automat pro chlazené nápoje bez kofeinu.

2. Škola využívá nabídku firmy Kunín a odebírá školní mléko. Distribuce je zajištěna automatem.

3. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb.,                o hygienických požadavcích: na 1 žáka školy musí být k dispozici nejméně 25 litrů vody na den.

III. Hluk

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké továrny apod.) nepřekračuje hygienické limity.

IV. Vybavování školy

1. Při vybavování školy, nákupech nábytku apod. jsou od dodavatelů vyžadována osvědčení       o hygienické nezávadnosti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí obsahovat údaj o tom, že uvedený výrobek je státní zkušebnou schválen, že splňuje požadavek hygienického předpisu a údaj o naměřené koncentraci formaldehydu, který musí být nižší než maximálně povolená hodnota.

2. Většina místností je již vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí    a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě odpovídají  příloze č. 2  vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Při používání tabule je dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy prvního stolu žáka před tabulí. Pro žáky s těžším či kombinovaným zdravotním postižením se používají ortopedické vertikalizační školní lavice podle doporučení odborného rehabilitačního pracovníka s možností jejich polohování. 

3. Rozsazení žáků v učebně se řídí podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinému zdravotnímu postižení žáků. Při jiném než obvyklém uspořádání lavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo    k jednostrannému zatížení svalových skupin.

V. Údržba  školy

1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede školník na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. 

2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb:

 1. denně setřením na vlhko všech podlah a povrchů, u koberců vyčištěním vysavačem
 2. denně vynášením odpadků
 3. denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel,    pisoárových mušlí a záchodů
 4. nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení                 a dezinfikováním umýváren a záchodů
 5. nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
 6. nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy
 7. malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

3. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona       č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění  a výskytu škodlivých živočichů.  Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

VI. Pracovní podmínky

1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.  Agendou je v rámci pracovní náplně pověřen ZŘŠ a školník. Zajišťuje nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání. O kontrolách vede záznamy.

3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky. 

4. Žáky školy jsou děti se zdravotním postižením. Pro tyto žáky jsou vypracovány individuální výukové plány a každoročně jsou podávány návrhy na jejich integraci. Nákup těchto pomůcek je evidován u hospodářky školy.

5. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení  školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ze zásad stanovených ve vzdělávacím programu Základní škola, č.j. 16847/96-2 a podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –„Ten umí to a ten zase tohle… „ a je stanoveno s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

6. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu.

7. Denní doba pobytu žáků základní školy není stanovena, úměrně se prodlužuje podle stáří dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i stíněných míst v co největším rozsahu ( velké přestávky, výchovné předměty, ŠD, ŠK).

8. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty         v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují  osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy  současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.

9. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

10. Režim stravování včetně pitného režimu

          Způsob zajištění oběda         vlastní výdejna stravy 

          Doba vydávání obědů        11.45  –  14.15 hodin

          Možnost doplňkového občerstvení  automat na limonády

          Školní svačiny                                                      žáci nosí vlastní svačinu z domova

jogurty a bagety z automatu

          Doba pro konzumaci oběda                          žáci i učitelé dle rozvrhu

                                                                                       (volná hodina, po vyučování )

         Cizí strávníci ano

Zajištění pití ŠJ – podáváno jako součást oběda 

(denně), nápojové automaty

Druh nápoje čaj, minerální voda, džusy –zajištěno 

i na odpoledne ve ŠD

Školní mléko                        ochucené i neochuc. mléko z automatu

                  nabídku využívá asi 50% dětí

11. Podmínky pohybové výchovy

 • Škola má vlastní tělocvičnu na ulici Riegrova, zde také možnost využití školního dvora – hřiště na košíkovou, přístup i v odpoledních hodinách a o prázdninách.
 • V zimním období – lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku a zájemce z ostatních ročníků 2.stupně.
 • Na ulici Mírová – tzv. relaxační místnost – nízké stropy, uprostřed část nosné zdi.
 • U školy lze využít plochu (51 x 34 m) – jde o nekvalitní travnatou plochu a pískové doskočiště. 

Zařazování hodin tělesné výchovy:

Od 1. do 9. ročníku mají žáci 2x týdně hodinu tělesné výchovy

Výuka plavání

Žáci 2. – 4. ročníku pravidelně navštěvují plavecký výcvik v Plavecké škole Opava. Žáci 1. a 5. ročníku – po dohodě s rodiči.

Tělovýchovné chvilky

Učitelé zařazují v průběhu vyučování s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem třídy nebo jednotlivých žáků. Na 1. stupni je nutné relaxační chvilky zařazovat častěji – vzadu ve třídách koberce.

Využití přestávek

V případě příznivého počasí tráví žáci velkou přestávku na školním dvoře – neřízená pohybová aktivita.

12. Režim práce s počítačem

Práce v počítačové učebně – upraveno rozvrhem – možnost využití od 1. do 9. ročníku v mnoha předmětech. Pro volnočasové aktivity – odpoledne počítačové kroužky.

Denní využití do 16.00 hodin, možnost i od 7.00 do 8.00 hodin.

13. Režim pracovního vyučování, práce na pozemku

 • Pracovní činnosti jsou zařazeny ve výuce všech ročníků. Ve výuce na 1. stupni jednohodinové, na 2. stupni jedno i dvouhodinové bloky.
 • Učitelé používají OOPP, mají možnost očisty po ukončení činnosti.
 • Práce na pozemku je součástí předmětu Člověk a svět práce. Vzhledem k tomu, že máme rozsáhlou školní zahradu, podílí se na úpravě všichni žáci.
 • Na 1. i 2. stupni pracují žáci také ve cvičné kuchyni. 

14. Zájmová činnost školy, kroužky, sportovní vyžití

V odpoledních hodinách mají žáci možnost pracovat pod vedením pedagogických pracovníků školy v zájmových kroužcích. Např. kroužky počítačové, jazykové, pěvecký, výtvarný, dramatický, sportovní gymnastika, odbíjená, keramika, atd.

Ve škole je moderní jazyková a čtyři počítačové učebny s internetem, které jsou k dispozici dětem i mimo vyučování.

VII. Mimoškolní akce žáků

1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti,…). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů             o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

2. U zahraničních výjezdů žáků zajišťuje zaměstnanec školy pověřený vedením této akce stejné náležitosti a navíc speciální pojištění žáků, oznámení pořádání akce nadřízenému orgánu apod. podle směrnice školy k pořádání zahraničních výjezdů.

3. Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny          v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.      s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

VIII.  Osvětlení

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je zpravidla zleva a shora, kromě případů, kdy to vyžaduje organizace výuky (skupinová práce, Daltonský plán,…). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami, popř. roletami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule. V učebnách je použito žárovkové osvětlení, v tělocvičně a jídelně zářivkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

2. Úroveň denního i umělého osvětlení prostorů se zobrazovacími jednotkami je v souladu         s normovými hodnotami a požadavky.

3. Pracoviště u zobrazovacích jednotek jsou umístěna tak, aby žáci nebyli oslňováni jasem osvětlovacích otvorů a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovací jednotce. Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhly clonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztížení zrakového úkolu.

4. Integrovaní žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky (televizní lupa).

5. Regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešena v souladu                  s normovými požadavky.

6. Pro většinu zrakových činností v zařízeních i provozovnách pro výchovu a vzdělávání se je směr osvětlení zleva a shora, umístění řad svítidel u umělých osvětlovacích soustav rovnoběžně s okenní stěnou nad levý okraj lavic.

7. Osvětlení tabule odpovídá normovým hodnotám. Tabule mají matný povrch, kromě tabulí, na které se nepíše křídou. 

IX. Větrání 

Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, WC, školní družina – jsou přímo větratelné. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky   č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. 

X. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

1. Parametry mikroklimatických podmínek:

Zima 

učebny, pracovny, družiny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

 • průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 22 ±l° C
 • minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19° C
 • rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3° C . 

tělocvičny:

 • průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 20 ± 1° C
 • minimální výsledná teplota v místnosti tgmin = 19° C
 • rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3° C.
   

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k dlouhodobému pobytu dětí a žáku ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C, musí být provoz zařízení pro výchovu        a vzdělávání zastaven.

Léto

učebny, pracovny, družiny, tělocvičny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

 • průměrná výsledná teplota v místnosti 0 tg = 28° C
 • maximální výsledná teplota v místnosti tgmax = 31° C

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než   30° C a kdy je tgmax vyšší než 31° C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. 

2. Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umísťovat na obvodové stěny místností, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

XI. Vybavení školy

1. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je natřena protiskluzovým nátěrem. K tělocvičně patří nářaďovna,  šatna,WC, umývárna přístupná z šatny s umyvadly a  sprchami. Šatny jsou vybaveny věšáky     a lavicemi. 

2. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody.

3. Podlahy učebnách a na chodbách jsou opatřeny s protiskluzovou úpravou.

4. Centrální lékárnička je umístěna ve sborovně školy, další lékárničky jsou umístěny                 v tělocvičně, ve školní družině. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje učitel – zdravotník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

5. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině – nejmenší plocha volného prostoru místnosti odpovídá  rozměrem 2 m2 na 1 žáka, školní družina využívá ke svému provozu kmenových tříd školy.

6. V učebnách zejména 1.stupně jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením umístěné mimo prostor lavic.

7. Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků a jejich rozumové schopnosti. Nově vysazované dřeviny nesmí snižovat požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách okolních budov. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov by měla být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy musí být zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě závlahové vody I. třídy jakosti odpovídající normovým hodnotám.

8. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání:

a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků

b) 1 záchod na 20 dívek

c) 1 pisoár na 20 chlapců

d) 1 záchod na 20 chlapců

e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.

XII. Nebezpečné chemické látky

1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány, všechny látky tohoto charakteru byly ze skladu chemických látek vyřazeny. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají žáci školy přístup. Skladování a evidence látek v kabinetu chemie podléhá zvláštnímu režimu. Všichni vyučující chemie absolvovali příslušná školení a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

2. Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. 

3. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující tělesné výchovy, vyučující tříd prvního stupně a vychovatelky školní družiny zkontrolují čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školníkovi, který zajistí odstranění závad. 

4. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy provádí školník. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav. 

XIII. Psychohygienická opatření

Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi

Třídní učitelé se seznámí se zdravotním stavem všech žáků a informují o něm ostatní vyučující.

Při vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci

Při provádění hodnocení přihlížejí vyučující k možnostem žáka připravit se (zdravotní stav, problémy v rodině, delší nepřítomnost ….)

Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi žáka a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. Snaží se usměrňovat rodiče i při volbě povolání dětí.

Učitelé dodržují délku hodin a přestávek, členění hodin na zátěžové a klidové části.

Výchova ke zdraví

Vyučující dbají na průběžné větrání učeben v průběhu vyučování. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.

Žáky s příznaky inf. onemocnění učitelé a vychovatelky neprodleně izolují a předají rodičům.

V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednány akce, při kterých se shromažďují žáci z více škol.

Žákům se zdravotním postižením třídní učitelé umožní (na doporučení lékaře) užívat dvojí učebnice.

Výchova k pohybu

Třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa…)

Mimořádnou pozornost věnují učitelé Tv posilování  kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti.

Činnost ŠD a ŠK budou vychovatelky směřovat do přírody, pokud to počasí dovolí

V průběhu vyuč.hodin učitelé zařazují relaxační cvičení (dechová cvičení, tělovýchovné chvilky…)

Ve spolupráci s rodiči usměrňují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením.

Závěrečná ustanovení

1. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen ve sborovně, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP.

2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

4. Směrnice je platná od 1. 9.  2022.

5. Směrnice je účinná od 1. 9. 2022.

V Opavě dne 1. 9. 2022 Mgr. Aleš Moravec

                                                                                                                ředitel školy

Příloha – související předpisy 

Provozní řád se řídí zejména předpisy uvedenými v příloze.

 1. školský zákon č. 561/2004 Sb.,
 2. zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
 3. vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 4. vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 5. vyhláška č. 137/2004Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
 6. vyhláška č. 137/1998Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 7. vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
 8. vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 9. vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
 10. vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 11. vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 12. nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den