Koncepce rozvoje školy

Úvod

      Při vytváření koncepce dalšího rozvoje školy je třeba vycházet ze stávající situace školy a z reálných možností jejího dalšího rozvoje. Tato koncepce počítá se spolupráci s rodiči a veřejností a zdůrazňuje nutnost rozvíjení pozitivních vztahů v pedagogickém sboru. Škola chce i nadále  poskytovat žákům a rodičům v mnoha nadstandardní služby.

Vize školy

     Dlouhodobou vizi školy je třeba rozvíjet v duchu motta: „Pohodová škola pro žáky i dospěláky“. Pro žáky se budeme snažit ve škole nadále rozvíjet psychicky příjemné klima, ve kterém se děti daleko více naučí.

     Pro rodiče by to mělo být místo, o kterém budou přesvědčeni, že se tam jejich dítě cítí dobře a bezpečně a že se všichni snaží v rámci vzdělávacího procesu udělat pro jeho dítě vše, co je v jejich silách.

     Pro pedagogy spočívá pohodové prostředí v tom, že mohou vymýšlet, uplatňovat a zkoušet své projekty, střídat způsoby práce, volit nové metody  a přitom mít dobré materiální zázemí a být za svou práci adekvátně ohodnoceni.

     Škola bude i nadále zakládat svoji propagaci na „tradiční“ podobě školy, kdy budeme zachovávat a rozvíjet kladné tradiční hodnoty – dobrá kázeň žáků, kvalitní vyučovací proces, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy. Při předávání informací rodičům budeme preferovat osobní jednání, návštěvy rodičů ve škole.

Do vyučovacího procesu budeme nadále zapojovat moderní trendy výuky, jako je například výuka čtení metodou Sfumato, výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím a metodou CLIL, prvky Hejného matematiky, polytechnickou výchovu a programování…

Silné stránky školy:

 • Vysoká odbornost pedagogického sboru.
 • Pozitivní výsledky práce Školního poradenského pracoviště.
 • Výrazné úspěchy při zpracovávání projektů, aktivní účast v partnerských projektech.
 • Příjemné klima školy – podpora všech zaměstnanců.
 • Zvyšování prestiže školy na veřejnosti – prezentace (vernisáže výstav, dlouhodobá charitativní činnost – Stonožka, adopce na dálku, adopce tygra).
 • Propagace školy – kvalitní aktualizované www.stránky, články do novin.
 • Rozvoj pedagogických pracovníků – další vzdělávání.
 • Výborně fungující ŠD a ŠK, organizace velkého množství akcí i pro ostatní ŠD (plavání ŠD, turnaj v badmintonu pro ŠD, dopravní výchova, 17 kroužků).
 • Péče o talentované žáky – rozšířená výuka výtvarné výchovy, nabídka volitelných předmětů, zavádění metody CLIL, škola spolupracující s Mensou, kroužek pro nadané žáky.
 • Velmi úspěšná péče o žáky se zdravotním postižením – speciální třídy, integrace.
 • Systematické řešení projevů rizikového chování – spolupráce s rodiči, institucemi.
 • Kvalitní a pravidelná spolupráce s dalšími organizacemi (MŠ, PPP, SVČ…).
 • Činnost žákovské rady.

Rizika při naplňování cílů školy:

 • Komunikace a informovanost pedagogických pracovníků ze strany vedení školy a obtížná pravidelná spolupráce všech pedagogů (3 budovy).
 • Rostoucí negativní jevy – nekázeň žáků, neúcta k učitelům a majetku školy. Nezájem některých rodičů o dění ve škole.
 • Průměrné vzdělávací výsledky žáků – testování, umístění v soutěžích.
 • Odliv žáků z I. stupně – gymnázium, školy zaměřené na sport a matematiku.
 • Inkluze – úbytek tříd, dobíhající třídy podle §16.
 • Neuspokojivá počítačová gramotnost pedagogického sboru.
 • Slabá jazyková vybavenost ped. sboru.
 • Nedostatek finančních prostředků –  investice (rekonstrukce školy)
 • Na ul. Mírové chybí tělocvična (jen relaxační místnost), hřiště nevyhovující.
 • Školní hřiště na ul. Riegrově – nutná rekonstrukce povrchu.
 • Nevyhovující technický stav budov – Riegrova 13 (fasáda).

     Na začátku každého školního roku ředitel školy seznámí zaměstnance školy a zástupce rodičů s celoročním plánem činnosti školy, který bude vycházet z dlouhodobé koncepce. Cíle musí být reálné a v rámci stanovených priorit splnitelné.

Vzdělávací proces

      Hlavním úkolem každé školy je zajištění kvalitního vzdělávacího procesu. Výuka žáků školy je v 1. až 9. ročníku realizována podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ,,Ten umí to a ten zase tohle…“.

Ve vzdělávacím procesu je třeba:

 • V oblasti výchovné klást důraz na osvojení si přímého a slušného jednání žáků, tolerance, odpovědnosti a vztahu k dětem od jiných se nějakým způsobem odlišujících. Pěstování dobrých vztahů mezi žáky. Ve vztazích mezi pedagogy a žáky uplatňovat autoritu učitele při zachování demokratického přístupu (komunikaci vést na úrovni rovnocenného partnerského vztahu, respektovat individuality, mít přiměřené nároky, spravedlivě hodnotit, pěstovat úctu k pedagogům ze strany žáka).
 • Usilovat o sjednocení se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky ve škole. Rozebírat s žáky případy jejich nevhodného chování na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, a vést je k pochopení nevhodnosti takového chování.
 • Zaměřit se na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má velké množství žáků s PO 1 – 5.
 • Podporovat práci Školního poradenského pracoviště.
 • Vytvářet vhodné podmínky pro žáky a jejich učitele při přípravě na olympiády a další soutěže.
 • Pokračovat v zavádění metody CLIL.
 • Rozvíjet spolupráci s Mensou – motivovat žáky pro účast v kroužku pro nadané děti.
 • Pokračovat ve spolupráci se středními školami – Slezské gymnázium Opava, Mendelovým gymnáziem SPŠ strojnickou a opavskými firmami.
 • Podporovat kvalitu práce na I. stupni, protože tento věk je určující pro formování pozitivního vztahu ke škole a vzdělání a nejvíce ovlivňuje výchovu.
 • Rozšířit využívání počítačů i do jiných vyučovacích předmětů, a to i na nižším stupni.
 • Klást důraz na práci třídního učitele – pravidelné třídnické hodiny, kde se budou projednávat problémy třídy a podněty z jednání žákovské rady. Provádět testy na diagnostiku vztahů ve třídě.
 • Aktivní zapojení dětí do práce ve školní družině. Činnost družiny by měla mít charakter rekreační a odpočinkový (uvolnění po vyučování), výchovný (rozvoj kladných morálních a charakterových vlastností, boj proti šikaně, hrubosti, vulgárnosti) a měla by rozvíjet zájmové činnosti žáků.
 • V oblasti volby povolání zajišťovat kontakty s úřadem práce, středními školami, učilišti a opavskými firmami při předávání informací pro vycházející žáky. Tematiku volby povolání zapracovat do tematických plánů jednotlivých předmětů tak, aby se stala nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu školy. Pro užší sepětí teorie s praxí navštívit vybrané výrobní podniky, kde se žáci blíže seznámí s jednotlivými profesemi. Ve spolupráci s firmami zajistit materiál a nářadí do školních dílen.
 • Zaměřit se na boj proti patologickým jevům (závislosti, šikana, záškoláctví…). To je úkol nejen pro metodika primární prevence, ale pro všechny pedagogické pracovníky. Aktivitu vést ve dvou rovinách:

a) Přímo

Zajistit besedy, přednášky, vést osvětu v rámci výuky jednotlivých předmětů (např. biologie, občanská výchova, rodinná výchova, chemie, tělesná výchova a další). Sledovat žáky se špatnými sociálními podmínkami v rodině, žáky  psychicky nevyrovnané a žáky  pohybující se v prostředí  s předpokládaným výskytem sociálně patologických jevů.

b) Nepřímo

Zaujmout žáky pro určité činnosti, které budou moci rozvíjet v rámci mimoškolních aktivit formou nepovinných předmětů, kroužků a dalších aktivit realizovaných školou.

Personální oblast

     Cílem v této oblasti je vytvářet na škole pedagogický sbor, ve kterém bude v rámci zajištění kvalifikovanosti místo pro učitelské osobnosti, v jejichž práci nebude převažovat formální stránka pedagogického procesu, ale naopak stránka tvořivá, netradiční, s kladnými nejen interpersonálními vztahy, ale i vztahy učitel – žák.

 • Podporovat další vzdělávání učitelů, zvyšovat pedagogickou a profesní odbornost učitelů a vychovatelek školní družiny, zvláště přes nabídku KVIC, NIDV a projekty – preferovat potřeby školy. Snažit se o plnou kvalifikovanost.
 • Neopomíjet kvalitní obsazení správními zaměstnanci.
 • Vedení školy tvoří ředitel školy, zástupkyně ředitele pro I. stupeň a zástupkyně ředitele pro II. stupeň.
 • Na škole působí dva výchovní poradci (jeden na I. stupni a druhý na II. stupni), kteří  spolu se speciálním pedagogem a preventisty sociálně patologických jevů tvoří tým školního poradenského pracoviště.

Organizační oblast

 • Tuto oblast ovlivňuje nejvíce počet příchozích žáků do první třídy a odchody žáků na víceleté gymnázium a jiné školy. Pro zajištění dostatečného počtu prvňáčků je třeba navázat úzkou spolupráci s okolními mateřskými školami – organizace výstavek prací žáků, kulturní vystoupení, organizace her a soutěží, pořádání odpolední školičky pro předškoláky. Motivovat všechny žáky školy k přechodu na II. stupeň naší školy – společné akce 5. a 6. tříd, seznámení se s učiteli II. stupně (výuka na I. stupni) a s budovou na Riegrově ulici. Nabídnout kvalitní vzdělávací podmínky.
 • Každoročně se předpokládá otevření dvou prvních tříd s počtem cca 25 žáků ve třídě.

Materiální oblast

    Zde je třeba pokračovat v postupném opravování a vylepšování podmínek pro výuku. Při plánování investic do stávajícího školního zařízení a do vybavení školy je nutné reálné zhodnocení ekonomických možností a stanovení priorit.

 • Pokračovat v obnově tříd novým nábytkem a v běžné úpravě školy včetně malování a nátěru.
 • Postupně obnovovat ICT techniku na škole dle sestaveného ICT plánu.
 • Dovybavit školu vhodně zvolenými učebními pomůckami pro výuku jednotlivých předmětů.
 • Doplnit a obnovit vybavení kabinetů.
 • Vybavit odpočinkové zóny novým nábytkem.
 • Provádět nutné opravy.
 • Zajistit prostředky na finančně náročné opravy (např. fasáda, střecha školy, okna…).
 • Získat prostředky na vytvoření venkovních sportovišť (obnova sportoviště na ulici Riegrova 13 a vybudování sportoviště na ulici Mírová).
 • Nutná je oprava fasády na budově Riegrova 13.

Finanční zabezpečení

 • Rozpočet zpracovávat s ohledem na tarifní platy včetně platových postupů, osobního ohodnocení, přesčasů, příplatků za třídnictví, příplatků za vedení a odměn.
 • Další peněžní prostředky získat po dohodě se zřizovatelem účelnou hospodářskou činností (pronájmy).
 • Pro financování některých akcí získat sponzorské dary.
 • Zaměřit se na získání finančních prostředků z grantů, které jsou vypsány nadacemi, jako například OKD nebo ČEZ, krajským úřadem či městem Opava.
 • Získat finančních prostředků z evropských fondů.
 • Vhodně využít finanční prostředky poskytované Občanským sdružením při ZŠ T. G. Masaryka Opava.
 • Ve spolupráci s odborovou organizací vypracovat rozpočet pro čerpání FKSP a projednat ho se všemi zaměstnanci školy.

Oblast řízení

 • Dle aktuální potřeby svolávat pracovní porady.
 • Spolupracovat s odborovou organizací na škole. Kolektivní smlouva je pravidelně aktualizovaná.
 • Rozvíjet spolupráci s rodiči – spolupodílet se s Občanským sdružením při ZŠ T. G. Masaryka Opava na organizaci mimoškolních akcí pro děti, ale i pro rodiče – Zahradní slavnost, sportovní odpoledne.
 • Pokračovat v organizování Dne otevřených dveří, v rámci něhož se mohou nejen rodiče současných žáků, ale také rodiče budoucích prvňáčků a samozřejmě i široká veřejnost blíže seznámit se školou.
 • Rozvíjet dobrou spolupráci mezi školou a zřizovatelem.
 • Pokračovat ve spolupráci s mateřskými školami v nejbližším okolí a s malotřídními školami v příměstských částech.
 • Sestavit plán hospitací a kontrol pedagogické dokumentace.
 • Finanční prostředky školy využívat rovnoměrně v průběhu celého roku.
 • Odměňování zaměstnanců musí být transparentní dle schválených kritérii pro přiznávání osobních příplatků, tato kritéria jsou zveřejněná a projednána s odborovou organizací.
 • Adresně určit rozdělení pedagogických a organizačních funkcí a garantů specificky zaměřených úkolů.  
 • Podpořit v činnosti žákovskou radu a vhodně žáky motivovat, aby se nejen zapojovali do akcí pořádaných školou, ale také sami aktivně přispěli k jejich organizaci.
 • Zajistit dostatečnou prezentaci školy. Na internetových stránkách školy podávat aktuální informace o škole. Využívat regionální i celostátní média k propagaci školy a k informování o úspěších žáků, konaných akcích či projektech. Začít vydávat školní časopis
 • Rozvíjet spolupráci a družební styky se školou v polské Ratiboři.

Závěr

     Koncepce rozvoje školy je zpracována na období od září 2021 do června 2023. Obsahuje jasně stanovené cíle, které vychází z analýzy a potřeb školy. Tyto cíle respektují školské dokumenty, zákony, vyhlášky a další normy na celostátní i obecné úrovni. Dílčí úkoly jsou rozpracovány do ročních  a měsíčních plánů a další dokumentace školy. Vyhodnocování plnění cílů a dalších dílčích úkolů probíhá dle zpracované směrnice k provádění kontrolní činnosti.

Opírá se zejména o:

 • Výroční zprávy  – včetně hospodaření, DVPP.
 • Záznamy kontrol (ČŠI, veřejnosprávní, hygiena…).
 • Testy – SCIO, ČŠI,CERMAT, PISA, vlastní.
 • Vyhodnocování dalších směrnic.

Metody, nástroje a techniky použité pro autoevaluační procesy: 

Analýza (včetně SWOT), anketa, diskuse, dotazník, hospitace, pozorování, prezentace, průzkum, rozhovor, sebehodnocení, sociometrie, test…

 Mgr. Aleš Moravec

ředitel školy

Static overlay
Chcete k nám přihlásit vaše dítě?

Poskytujeme dokonalé vzdělání pro vaše dítě každý den